Pogosta vprašanja in odgovori na temo invalidskih kvot.

Sklad, oziroma njegov pooblaščenec izvaja nadzor nad izvajanjem pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote (82. člen ZZRZI).

 • Delodajalcu, pri katerem je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM v tekočem ali preteklem letu, Sklad ne upošteva realizacije NDM za tekoče leto, ne glede na to, pri kateri pogodbi je ugotovljena kršitev.
 • Delodajalcu, pri katerem je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM v tekočem ali preteklem letu, ne more uveljavljati NDM tudi v naslednjem koledarskem letu.
 • Sklad izdela poročilo o nadzoru, na podlagi katerega skladno 65.čl. ZZRZI izda odločbo o obveznosti plačila prispevka za tekoče leto skupaj z zamudnimi obrestmi.
 • Sklad mora o ugotovitvah kršitev določil 64.čl., to je uveljavljanja NDM s strani IP/ZC obvestiti pristojno ministrstvo (MDDSZ- Direktorat za invalide).
 • Če je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM s strani IP ali ZC, je to lahko razlog za odvzem in prenehanje statusa skladno z določili (1) odstavka 60.čl. ZZRZI

Delodajalec mora Skladu o realizaciji posamezne pogodbe poročati mesečno preko SVZI.Net.

 • Rok za oddajo mesečnega poročila je zadnji dan v mesecu za pretekli mesec (npr. 29.2.2015 za januar 2015).
 • Za izpolnitev NDM za 1 invalida šteje realizacija stroškov dela iz poslovne pogodbe v višini 15 minimalnih plač v 12 mesecih koledarskega leta.
 • V mesečno poročilo je potrebno obvezno vpisati znesek realizacije pogodbe in znesek realiziranih stroškov dela. Sistem sam izračuna število realiziranih invalidov za nadomestno izpolnitev kvote.
 • Mesečno poročilo o realizaciji NDM elektronsko podpiše in odda odgovorna oseba delodajalca.
 • Po uspešni oddaji mesečnega poročila dobi na e-naslov obvestilo, da je poročilo oddano in čaka na potrditev s IP/ZC in dobi status “Poročilo je v podpisovanju pri IP oz. ZC”.
 • Oddano mesečno poročilo lahko tudi prekliče in ga ponovno odda v roku za poročanje.
 • Če poročilo za mesec ni oddano v predpisanem roku za oddajo poročila, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana.
 • Če IP/ZC mesečnega poročila ne potrdi v roku za oddajo poročila, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana.
 • Sklad upošteva realizacijo NDM za predpisano število invalidov. Morebitna večja realizacija NDM v večjem številu invalidov od predpisane (rezervacija), se upošteva v naslednjih mesecih vendar pa največ do konca koledarskega leta.
 • Prenos realizacije invalidov iz preteklega v naslednje koledarsko leto ni mogoč.
 • Če zavezanec h kvoti v predpisanem roku nadomestne kvote ne izpolni oziroma jo izpolni le delno, mora plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov.
 • Če zavezanec h kvoti v postavljenem roku ne izpolni obveznosti plačila prispevka, mu Sklad izda odločbo o obveznosti plačila.

Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu. Med zaposlene štejejo prijavljeni v zavarovanje na obrazcih M-1 (podlage 01, 02, 05, 13, 16, 19, 29, 34, 40, 51, 52, 64, 65, 84, 85) na glede na število ur delovne obveznosti. 

V skupno število zaposlenih se štejejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo poklicno oziroma drugo dovoljeno dejavnost ter so na teh podlagah zavarovani.

Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v RS in zaposluje najmanj 20 zaposlenih. Zavezanec za kvoto ni tuje diplomatsko in konzularno predstavništvo, invalidsko podjetje in zaposlitveni center. 

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ekonomsko socialnega sveta sprejela Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS št. 32/07, 21/08 in 21/14).

Invalid oziroma invalidka je oseba, ki pridobi status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)  ali po drugih predpisih in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje. Vrsta invalidnosti je določena po šifrantu iz Navodila za izpolnjevanje prijave v zavarovanje za invalide, Ur. l. RS št. 10/05, št. 43/05, 53/12.

V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05, 53/12) z mesecem, v katerem delodajalec opravi prijavo podatka o invalidnosti na ZZZS.

Če se podatki iz evidenc delodajalca razlikujejo od podatkov v uradni evidenci ZZZS, jih mora delodajalec zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote pri skladu uskladiti z ZZZS in o tem obvestiti sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec.