Smo med 45 novimi podpisniki Liste raznolikosti
Griffin in Medarhiv sta se 5. decembra 2018 s slavnostnim podpisom Listine raznolikosti javno zavezala, da bosta pri svojem delu in zaposlovanju spoštovala načela raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti. Vse to je sicer integralni del našega poslovanja in delovanja že od ustanovitve, tokrat pa gre za vseevropsko iniciativo, v kateri sodeluje že skoraj sto slovenskih in že okoli 8 tisoč evropskih podjetij. Tokrat je listino podpisalo 45 novih podjetij. Dogodek, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstva za delo, ministrstva za gospodarstvo, Gospodarske zbornice Slovenije, številna socialna in običajna podjetja, smo popestrili z Miklavževimi darilci – živalcami, ki so jih iz filca zašili udeleženci našega projekta socialna aktivacija dolgotrajno brezposelnih v Slovenj Gradcu.

12. november ’18
RTV Slovenija poročala o našem delu
Poslovna skupina Griffin z uspešnim zaposlovanjem invalidov prispeva k nižanju sicer visoke, 18% stopnje brezposelnosti invalidov. Uredništvo oddaje Prisluhnimo tišini na RTV Slovenija je v svojo oddajo 11.nov.’18 vključilo tudi primer zaposlovanja gluhih v našem zaposlitvenem centru. Ponosni smo na naše kadre, ki vestno in uspešno delajo na našem skupnem delovišču v Polycomu.

24. oktober ’18
DOKAZ O UČINKOVITEM UPRAVLJANJU – ISO9001:2015
V poslovni skupini GRIFFIN smo imeli oktobra letos redno zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti, ki smo jo opravili z odliko, brez ugotovljenih neskladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Ponosni smo na dosežen rezultat, ki je plod dobrega dela in sodelovanja vseh v naši poslovni skupini, pod budnim očesom direktorice Tanje Čajavec in vodje kakovosti Franca Pojbiča.

Neodvisna potrditev akreditirane certifikacijske hiše Bureau Veritas zaposlenim in tudi našim poslovnim partnerjem zagotavlja, da je zastavljena usmeritev našega razvoja in dela pravilna, saj vzpostavlja sistem za uravnotežen razvoj podjetja, učinkovito vodenje in spodbudo za naše nadaljnje delo.

Bureau Veritas v svojem poročilu navaja, da neskladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2015 ni, da je sistem dobro vzpostavljen, vzdrževan in izvajan, kar nam daje trdne temelje za učinkovito izvajanje procesov in uspešno ciljno vodenje.

OBVESTILO

Poslovna skupina GRIFFIN z zadovoljstvom obvešča slovensko javnost, da smo bili izbrani na javnem razpisu (oznaka razpisa: Procesne izboljšave »PRIZ 17-18«), ki ga je objavila Javna agenciji SPIRIT in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.
Potrudili se bomo, da bomo dodeljena sredstva učinkovito in smotrno porabili, vse s ciljem povečanja naše konkurenčne prednosti in seveda optimizacije in izboljšanje našega procesnega sistema vodenja s končnim ciljem certifikacije.

Uspešni smo bili z dvema predstavnikoma Poslovne skupine GRIFFIN:

IP MEDARHIV d.o.o.
Naziv operacije (do 100 znakov): Vzpostavitev celovitega sistema ravnanja z okoljem v podjetju
Kratica operacije (do 20 znakov): EKOSIS
S predlaganim projektom bomo izvedli 1. fazo standardizacije procesov skladno z zahtevami okoljskega standarda
ISO 14001 in vplivali na boljšo komunikacijo med zaposlenimi, pripravili urejeno in varno okolje za vse zaposlene,
pripravili analizo prehoda in določili terminski načrt prehoda v Industrijo 4.0., vpeljali t.i. vitko poslovanje in vplivali
na dvig konkurenčnosti podjetja.
LOKACIJA IZVEDBE PROJEKTA: Vrečerjeva ulica 14, 3310 žALEC
OBČASNA KOORDINATIVNA LOKACIJA PROJEKTA: LITOSTROJSKA 44B, 1000 LJUBLJANA
Skupna vrednost operacije 39.040€
Višina subvencije 16.000€

GRIFFIN – ZAPOSLITVENI CENTER d.o.o.
Naziv operacije (do 100 znakov): Optimizacija in standardizacija poslovnih procesov za nadaljnjo digitalizacijo
Kratica operacije (do 20 znakov): OSPP-DIG
Zaradi povečanja obsega del v zadnjem obdobju v podjetju ugotavljamo, da moramo sistematično pregledati, analizirati in
definirati vse procese v podjetju in tudi zaposlene pripraviti na nujne spremembe v delovanju, skladno s priporočili zunanjih
svetovalcev. S predlaganim projektom želimo izvesti 1. fazo standardizacije in optimizacije procesov skladno z
zahtevami mednarodnega standarda za vodenje varovanja informacij ter s tem vplivati na boljšo komunikacijo med
zaposlenimi, pripraviti urejeno in varno okolje za vse zaposlene in naročnike, pripraviti analizo prehoda in določiti terminski
načrt prehoda v industrijo 4.0, vpeljati t.i. vitko poslovanje in vplivati na dvig konkurenčnosti podjetja.
LOKACIJA IZVEDBE PROJEKTA: LINHARTOVA 18, 3000 CELJE
OBČASNA KOORDINATIVNA LOKACIJA PROJEKTA: LITOSTROJSKA 44B, 1000 LJUBLJANA
Skupna vrednost operacije 28.670€
Višina subvencije 11.750€

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe:
»Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja
novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Tanja Čajavec, direktorica

»DOBRO DELO«

V invalidskem podjetju MEDARHIV in socialnem podjetju PORTA B skupaj s poslovno skupino GRIFFIN od maja letos pospešeno razvijamo socialno inovacijo DOBRODELO.SI. S projektom želimo na eni strani prispevati k dvigu zaposljivosti in zaposlenosti invalidov in drugih ranljivih skupin (udeležencev dolgih programov socialne aktivacije, rehabilitacije, dolgotrajno brezposelnih itd.) ter na drugi spodbuditi mreženje in podporo poslovanja socialnih in invalidskih podjetij.

ZAKAJ DOBRO DELO?

Po podatkih javnega invalidskega sklada je zaposlenih le okoli 30 tisoč oz. šestina vseh invalidov v Sloveniji. 13942 invalidov je registriranih kot brezposelnih (ZRSZ, 31.8.2018). Pri svojem skoraj desetletnem delovanju na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov smo ugotovili, da invalidi še zdaleč ne poznajo vseh svojih pravic in priložnosti na trgu dela. Njihova karierna pot je toga, ohranjajo bodisi sicer redno zaposlitev, toda po večini brez možnosti napredovanja, bodisi so dolgotrajno brezposelni. Po drugi strani se invalidska in socialna podjetja pri svojem poslovanju soočajo s težavo neprepoznavnosti na trgu, pomanjkanjem vodstvenih veščin, znanj in veščin s področja trženja in prodaje ter motivacije za uspešno realizacijo poslovnih idej.
V prvi fazi projekta Dobro delo smo identificirali in nagovorili potencialne partnerje: resorno ministrstvo za delo, Zavod za zaposlovanje RS, socialna in invalidska podjetja ter Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in druge invalidske organizacije.
Druga faza projekta: 12. septembra smo uspešno organizirali brezplačno mentorsko delavnico za vodje socialnih podjetij, ki jo je vodil izkušeni mentor Uroš Kozina iz podjetja GFTI. Vodjem socialnih podjetij je predstavil metode učinkovitega komuniciranja in motiviranja zaposlenih.
Odgovoril nam je tudi na nekaj vprašanj o specifikah vodenja socialnih podjetij.

Socialna podjetja imajo svoje zakonitosti

Kaj po vašem potrebujejo vodje socialnih podjetij za uspešno vodenje kolektiva in poslovanja soc.p.?
Vodenje je zelo zahtevno delo in zahteva ogromno različnih znanj. Predpogoj je, seveda, da poznamo vodstvene tehnike in orodja. Na nek način bi temu lahko rekli »recepte«, kaj narediti ob določeni situaciji. Vse to se lahko dobi na treningu, ali pa je moč večino tega poiskati tudi na internetu. Vendar, kot velikokrat tudi sami opazimo, imeti zgolj znanje ni dovolj. Pomemben je vpliv, ki ga ima vodja na svoje zaposlene in predvsem odnos, na katerem temelji ta vpliv. Pravilnega vplivanja se lahko »naučimo« samo z delom ali simulacijami, saj se je potrebno stalno prilagajati sogovorniku. To je najbolje narediti v varnem okolju, ki ga omogoča trening, saj zaposleni napake zaradi neizkušenosti le redko odpuščajo.

Imate morda kak nasvet, kaj lahko vodje uporabijo kot najpomembnejše orodje za aktiviranje maksimalnega potenciala pri zaposlenih v soc.p.?
To je zelo pomembno vprašanje in večina našega dela z vodji se dotika tega izziva. Kot vodje intinuitivno želimo pomagati zaposlenim, ko pridejo do nas s težavami. Na tak način se sicer odlično počutimo in zaposleni so hitro zadovoljni, saj so preložili svoje težave na naša ramena. Mi predlagamo drugačen pristop. Enostavna, a izjemno učinkovita možnost je, da začnemo zaposlene spraševati “Kaj predlagaš”, ko pridejo k nam s težavami ali ovirami. Na tak način jih razvijamo v samostojne zaposlene in jim hkrati pokažemo zaupanje. Na daljši rok je tak način bistveno bolj učinkovit.

Izpostavili ste učinkovitosti pri delu. Kako smo lahko tudi osebno še bolj učinkoviti?
Ko želimo biti pri delu bolj učinkoviti, je zelo pomembno, da stvari naredimo prav in dobro že prvič. Raziskave kažejo, da 90% uspeha prinese dobra priprava. Če želimo biti popolnoma pripravljeni, se moramo osredotočiti tudi na najpomembnejši del priprave, ki ima največji vpliv na to, ali bomo uspešni ali ne. Vprašati se moramo tudi, s kakšnim odnosom, voljo, razpoloženjem se lotevamo pomembnih sestankov ali opravil. To pa lahko naredimo tako, da se vprašamo, “zakaj uživam«, oziroma česa se veselim. Dovolite, da pojasnim podrobneje. Če ne uspemo najti niti enega razloga, zakaj se veselim sestanka, kakšno možnost sploh imam, da bom pri tem opravilu uspešen? Kako lahko pozitivno vplivam na druge, če se sam ne veselim in nisem zadovoljen? Zato rečemo, da je “zakaj uživam” ključ do samo-motivacije in do pozitivne energije.

Ali so pri vodenju zaposlenih v so.p. in invalidskih podjetjih kakšne posebnosti?
Me veseli, da ste izpostavili vodenje ranljivih oseb. Pri vodenju ranljivih oseb, predvsem tistih, ki imajo omejitve, je potrebno biti posebej pazljiv, da ne naredimo zelo pogoste napake, ki jo opažamo pri velikem številu vodij, ne samo pri vodenju socialnih podjetij in oseb zaposlenih v teh podjetjih. Če neka oseba v določenem vidiku dela ne dosega standardov ali ravni, ki je zahtevan, je velikokrat  vsa naša energija usmerjena v ta del, saj želimo, da zaposleni doseže rezultate. Vendar če bodo naš celoten fokus in vse povratne informacije usmerjene zgolj v nedoseganje, kako se bo zaposleni počutil? Slabo. Videl bo samo, česa ne zmore, česa ne dosega, kje je slabši od povprečja. Zato je predvsem pri zaposlenih v socialnih podjetjih pomembno najti področja, kjer so zaposleni dobri in na tem graditi ‘feedback’ in njihovo samozavest. Začnimo se najprej pogovarjati o ciljih, ki jih dosega in kje je dober, šele nato gremo naprej. Naše priporočilo je, da najprej »Krepimo kreposti«, šele nato »slabimo slabosti«.

Kako torej motivirati zaposlene v so.p. in invalidskih podjetjih?
Vedno zanimiva tema, a dokončnega odgovora ne vem. Iz izkušenj opažamo, da je pri vodenju pomembno, da uporabljamo celoten spekter orodij, ki jih imamo na razpolago. Začetek je postavljanje SMART ciljev in navduševanje za doseganje teh ciljev. Temu sledi kontroliranje, ki mora za osnovni namen vedno imeti željo in priložnost, da lahko pohvalimo. Ob nedoseganju ciljev se najprej spomnimo na enostavno možnost vprašati »Kaj predlagaš?«. Šele ko vse to opravimo, si pridobimo pravico, da zaposlene grajamo in morda celo odpuščamo. Velika napaka je, če uporabljamo zgolj grajanje kot orodje vodenja, ne glede na to, da ga morda izvajamo po »pravem receptu«. S pravilno in pogosto uporabo vseh teh pomembnih orodij ustvarimo okolje, v katerem so zaposleni motivirani.

Je invalide in druge ranljive posameznike težje motivirati kot neinvalidne, običajne zaposlene?
Pomembno je, da pristopimo z enakim pozitivnim odnosom kot do oseb, ki nimajo omejitev. Pred pogovorom se vedno vprašajmo, »Kaj mi je všeč na sogovorniku«. Na tak način bo začetek uspešnejši, saj bo zaposleni začutil naš pozitivni odnos do njega, kar bo odlična podlaga za pogovor in motivacijo.

Pripravila: Anita Ivačič
Odgovarjal: Uroš Kozina, GKTI

Ali plačujete kvote?

Prvič predstavljamo močen in širok izbor storitev za povečanje vaših možnosti finančnih olajšav pri plačevanju vsakomesečnih kvot.

Podjetja,ki morate plačevati v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Prihranek v vašem podjetju in vključevanje invalidov v delovno okolje, je odlična kombinacija. Naročniki, ki ste davčni zavezanci in morebitni zavezanci za plačilo KVOTE, lahko pri naročilu naših storitev veliko prihranite – kar do 55 %.

Zakaj podjetja zaupajo v Griffin?

Kakšno je realno stanje v večini podjetij z več kot 20 zaposlenih?

 • Večina nima zaposlenega sodelavca s statusom invalida.
 • Večina plačujejo invalidske kvote za vsakega nezaposlenega invalida.
 • Večina ne naroča storitev v invalidskem podjetju in ne izkoristi priložnosti za do 55% ugodnejšo ceno storitve.
 • Večina plača najmanj 6.500€ na leto, brez da bi za plačilo prejeli eno samo storitev, v
 • podjetju kjer je zaposlenih 100 delavcev večina plača 32.500€ na leto.

p4

S storitvami boste pridobili.

m1

Z našimi storitvami boste pridobili možnost olajšav pri plačevaju mesečnih kvot.

 • Arhiviranje papirne dokumentacije
 • Certificirano in varno uničevanje dokumentov
 • Dodelavni posli v vašem podjetju (kompletiranje, sestavljanje, zlaganje, v skladišču,…)
 • Grafično oblikovanje v vašem podjetju
 • Kreativne in idejne zasnove
 • Izdelava spletnih strani
 • Sejemske postavitve
 • Digitalni tisk tiskovin za podjetje in promocijo
 • Organizacija poslovnih dogodkov

Stopite v stik z nami.

Pišite nam na e-naslov info@griffin-zc.si ali pokličite 080 48 45, izvedeli boste več in ne tvegate ničesar. Z veseljem se dogovorimo za brezplačno predstavitev in vam poiskali primerno rešitev za vaše podjetje!